facebook instagram arrow-left

Personuppgifter

Olby Designs integritetspolicy

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Olby Design AB med organisationsnummer 556275-4803 ansvarar för dina personuppgifter enligt nedan beskriven policy. Vill du kontakta oss hittar du kontaktuppgifter här.

Därför sparar Olby Design personuppgifter.

Service och ursprung är två viktiga faktorer för oss. För att vi ska kunna fullfölja detta gentemot våra kunder sparas personuppgifter i samband med köp. Vi kan därmed få fram information om möbeln, tidpunkt för inköp etc. och hjälpa kunden i framtiden om något problem skulle uppstå med möbeln eller om kunden önskar få information om material och skötsel i ett senare skede av möbelns livstid. Vi sparar även personuppgifter genom mailkonversationer som underlag för överenskommelser.

Vi sparar personuppgifter av följande orsaker:

använda som underlag vid fakturering och bokföring

använda som underlag för framtida information om möbeln för kundens intresse

använda för att kontakta dig

hantera och administrera arbetsansökningar

underlag för skriftliga överenskommelser

Hur får vi de personuppgifter som sparas?

De personuppgifter vi sparar får vi direkt från personen själv. T.ex. i samband med köp, arbetsansökan eller genom kommunikation via mail.

Vilka uppgifter sparas?

Personuppgifter som sparas i våra register;  namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer.

När har Olby Design rätt att behandla dina personuppgifter?

Olby Design har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Olby Design kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Olby Design AB. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifterna som uppgets i samband med köp i 20 år efter ditt senaste köp, därefter raderas din kundbild. Det är så länge vi minst räknar med att möbeln håller och att du kan tänkas få fram information om dina möbler. Mail gallras minst en gång varje år där mail som bedöms som avslutade ärenden raderas.

Dina rättigheter.

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna raderas då så snart de kan p.g.a. övriga lagar och regler som tillåter radering och ingen information om inköpta möbler går att få fram.